Archiv pro měsíc: Srpen 2015

Řád školní družiny

Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice, příspěvková organizace

Řád školní družiny

Školní družina je určena pro žáky 1. stupně ZŠ. Žáci jsou přijímáni do naplnění kapacity v pořadí od 1. do 5. ročníku. V 1. ročníku jsou přednostně přijímáni žáci s celodenním pobytem, poté žáci se zkráceným pobytem. V 2. až 5. ročníku jsou přednostně přijímáni žáci, kteří mají sourozence z nižšího ročníku již přijatého do školní družiny, poté žáci s celodenním pobytem a následně ostatní.

 

 1. Provozní doba ŠD

Ranní provoz je od 6 00  do  7 50 hod. Odpolední provoz je od 11 30 do 16 00 hod.

Ve školní družině jsou 3 oddělení s celkovou kapacitou 85 dětí. Při ranní a koncové činnosti ŠD mohou být žáci sloučeni. První a poslední den školního roku je z provozních důvodů provoz ŠD od 6 00 do 12 00 hod.

 

 1. Zápis do ŠD a poplatek za ŠD

O přijetí žáků do ŠD rozhoduje ředitel školy na základě písemné přihlášky. Zákonný zástupce má možnost žáka přihlásit již 2 pracovní dny před zahájením školního roku nebo 1. školní den. Při odevzdání vyplněné a podepsané přihlášky se současně hradí poplatek za 1. pololetí daného školního roku ve výši 500,- Kč. Poplatek za 2. pololetí je vybírán v 1. polovině února. Termín upřesní vedoucí vychovatelka. Poplatek je využit na úhradu provozu ŠD, nákup zařízení a potřeb pro žáky ŠD.

 

 1.          Příchod do ŠD

Ranní provoz – zákonný zástupce přivede své dítě (převlečené a přezuté) do prostor ŠD. Vychovatelka za ně přebírá zodpovědnost až v prostorách ŠD. Případnou nepřítomnost žáka musí zák. zástupce nahlásit na tel. čísle školní družiny 607 845 333 v době 6 00-7 40 hod. Z ranní ŠD žáci přecházejí do tříd pod vedením vychovatelky.

Odpolední provoz – po skončení vyučování v 1. ročníku přecházejí žáci do šatny pod vedením své učitelky, tam si je přebírají vychovatelky. Ostatní ročníky přecházejí do ŠD samostatně. Vychovatelka zodpovídá za tyto žáky až po jejich příchodu do oddělení. Do zájmových aktivit dochází žáci také samostatně.

 

 1. Odchod žáka ze ŠD

Žák ze ŠD odchází pouze na základě údajů vyplněných v přihlášce (sám, v doprovodu zákonného zástupce nebo další osoby uvedené v závazné přihlášce).

Žáci, kteří odcházejí ze ŠD s doprovodem, jsou uvolňováni na základě přihlášení určené osoby místním videozvonkem. Poté odcházejí sami z oddělení do šatny a opouštějí budovu školy. V případě, že zákonný zástupce požádá o individuální doprovod svého dítěte ze ŠD přes šatnu až ke vchodu do budovy, zvolí si jednu z následují-cích variant. Odchod ze ŠD v 15 00, 15 30, 16 00. V jiném čase z důvodu výchovné činnosti ŠD odvádění žáků není možné.

Žádost o mimořádné uvolnění žáka v jinou dobu, než je uvedeno v přihlášce, podá zákonný zástupce písemně. Žádost musí obsahovat datum, hodinu odchodu a podpis. Bez této písemné žádosti nebude žák uvolněn. Na ústní vzkazy a telefonáty nesmí vychovatelka žáka ze ŠD uvolnit!

 

 1. Nevyzvednutí žáka

Pokud se osoba, která má vyzvednout žáka ze ŠD nedostaví v uvedeném čase ani do konce provozu ŠD, pokusí se vychovatelka spojit s jeho zák. zástupcem telefonicky. Pokud ten není dostupný, vyčká vychovatelka ještě 15 minut na jejich příchod. Pokud se zák. zástupce přesto nedostaví, kontaktuje vychovatelka ředitele školy. Ten věc řeší s Policii ČR a s OSPOD H. Týn.

 

 1. Prázdninová činnost

V době prázdnin je ŠD uzavřena. O jarních prázdninách může být provoz zajištěn, pokud o to písemně požádá dostatečný počet zák. zástupců žáků a to nejpozději 14 dní předem. Tito žáci musí být přihlášen i na stravování ve ŠJ, kde platí plnou cenu stravy (není školní vyučování). O provozu ŠD pak rozhodne ředitel školy na základě počtu závazně přihlášených žáků. Pokud se počet žáků během prázdninového provozu výrazně sníží, může ředitel školy rozhodnout o jeho předčasném ukončení. V takovém případě budou o vzniklé situaci informování všichni zák. zástupci zbylých žáků.

 

 1. Zdravotní stav žáka a úrazy ve ŠD

    Na zdravotní stav žáka upozorní zák. zástupce již při vyplnění přihlášky (alergie, léky, apod.) Dojde-li k jakékoliv změně během školního roku, je zák. zástupce povinen tuto změnu bezodkladně písemně oznámit. V případě úrazu ve ŠD je ihned telefonicky informován zák. zástupce. V nutných případech je volána RZS. Drobné úrazy jsou ošetřeny vychovatelkou a zapsány do knihy úrazů.

 

 1. Vyloučení žáka ze ŠD

Žák může být ze ŠD vyloučen v případě neuhrazení poplatku za ŠD nebo za vážné kázeňské přestupky (ohrožení zdraví a bezpečnosti ostatních žáků, útěk ze ŠD, apod.)

 

 1. Pitný režim, odpolední svačina

Svačinu a pitný režim při odpoledním pobytu ve ŠD si musí zajistit zák. zástupce žáka.

 

 1. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ve ŠD i při akcích pořádaných ŠD

Vychovatelky provedou na začátku šk. roku poučení žáků o jejich bezpečnosti a chování ve ŠD i mimo ni. Během školního roku jsou tato pravidla několikrát připomínána. Každý žák se chová v souladu s řádem školní družiny, školním řádem a řádem školní jídelny.

 

 1. Zájmové a rekreační činnosti

Činnost ve ŠD zajišťuje odpočinek, rekreaci a zájmové činnosti. Žáci využívají hrací koutky, stavebnice, stolní hry, výtvarné pomůcky, sportovní potřeby, apod. Při příznivém počasí je využíváno školní hřiště, víceúčelové hřiště a prostory přilehlého zámeckého parku. Součástí činnosti je i spolupráce s městskou knihovnou, návštěvy výstav a pořádání tematických odpolední např. vánoční posezení, pálení čarodějnic, oslavy Dne dětí, apod. Jsou organizovány vědomostní soutěže a kvízy. Ve školní družině si žáci nevypracovávají domácí úkoly.

 

 1. Potřeby a pomůcky do ŠD

Ve ŠD žáci potřebují ručník, sportovní oděv (tepláky, triko, mikinu, ponožky), pokrývku hlavy. Vše musí být řádně podepsané. Za vlastní hračky, které si žáci do ŠD donesou, škola neodpovídá.

 

Kontakt na ŠD  607 845 333

 

 

V Horšovském Týně 27.8.2015                                                                            Mgr. Pavel Janský

ředitel  školy