Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice, příspěvková organizace se nachází na okraji města v zámeckém parku. V souladu se zápisem do školského rejstříku vykonává činnost základní školy s nejvyšším povoleným počtem 800 žáků, školní jídelny s nejvyšším povoleným počtem 1060 stravovaných, školní družiny s nejvyšším povoleným počtem 85 žáků a školního klubu. Z důvodu narůstajícího počtu žáků na prvním stupni ZŠ bylo škole s platností od 1. září 2016 povoleno navýšení kapacity ŠD na 120 účastníků. Jednu třetinu žactva tvoří dojíždějící.

Všichni vyučující mají své kabinety vybaveny počítači, které jsou zapojeny do sítě, mají stálý přístup na internet, používají skener, tiskárny, kopírky, vybavenou knihovnu a velké množství moderních učebních pomůcek k výuce všech předmětů.


Škola věnuje velkou pozornost rovněž podmínkám pro hygienické a bezpečné vzdělávání. Struktura pracovního a odpočinkového režimu žáků a učitelů je stanovena s ohledem na dostatek relaxace, vhodný režim vyučování, stravovací a pitný režim, zdravé prostředí učeben a ostatních prostor školy. Velká pozornost je věnována ochraně žáků před úrazy, jak formou stálého dohledu nad žáky, tak poučováním žáků o nutnosti dodržovat školní řád a řády odborných učeben.

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání je zaměřen na všestranný rozvoj žáků. Specifikem školy je výuka tří cizích jazyků – anglického (jako 1. a 2. cizího jazyka), německého (jako 1. a 2. cizího jazyka) a francouzského (jako 2. cizího jazyka). Škola klade důraz také na podporu práce žáků s informačními technologiemi a vytváření
jejich pozitivního vztahu k životnímu prostředí.

Pedagogický sbor tvoří kvalifikovaní pracovníci včetně výchovného poradce a metodika prevence. Pedagogický sbor je pozitivně nakloněn stálému sebevzdělávání, jak v rámci krátkodobých kurzů – počítačová gramotnost, metodické semináře, prevence rizikového chování, práce s žáky se speciálními výukovými potřebami, tak v rámci různých typů specializačního studia. Pedagogové vzájemně spolupracují na školních projektech, pořádají pro žáky kulturně-vzdělávací a historické exkurze, lyžařské výcvikové kurzy a také krátkodobé projekty pro třídní kolektivy v rámci prevence rizikového chování. Od roku 2006 je nedílnou součástí školy také školská rada.

Velkým pozitivem bylo zavedení tzv. třídnických hodin 1x za dva týdny, kde třídní učitelé s žáky rozebírají dění v třídním kolektivu, řeší aktuální problémy. Učitelé se v nich snaží zařazovat netradiční aktivity, sociální hry, někteří se zúčastnili semináře KCVJŠ v Plzni k problematice náplně a vedení třídnických hodin.

O aktivitách školy a o méně závažných problémech, které se u žáků vyskytnou, informujeme rodiče prostřednictvím žákovské knížky, webového prostředí programu Bakaláři nebo při rodičovských schůzkách. U závažnějších problémů volíme telefonické spojení nebo pozvání rodičů do školy na konzultaci či výchovnou skupinu, příp. doporučení odborné péče. Vzhledem k legislativním změnám a nutnosti podpisu formulářů informovaného souhlasu zákonných zástupců jsme rodiče o jednotlivých preventivních programech informovali prostřednictvím dopisů a na schůzkách s rodiči.