Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice, příspěvková organizace

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání

(Klasifikační řád)

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání (Klasifikační řád) Základní školy Horšovský Týn, okres Domažlice, příspěvková organizace vychází z Vyhlášky MŠMT č. 48 / 2006 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška”).

Článek 1 — Základní zásady hodnocení a klasifikace

 1. Hodnocení žáka je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu.
 2. Klasifikace je jednou z forem hodnocení a její výsledky se vyjadřují stanovenou stupnicí.
 3. V odůvodněných případech může vyučující po dohodě s ředitelem školy hodnotit žáka slovně. S tímto způsobem hodnocení musí vyjádřit souhlas jeho rodiče.
 4. Žáci twale osvobození z tělesné výchovy na základě lékařského potvrzení nejsou z tělesné výchovy klasifikováni.
 5. Ve výchovně vzdělávacím procesu se uplatňuje při hodnocení žáka klasifikace průběžná a souhrnná.
 6. Průběžná klasifikace žáka se uskutečňuje při hodnocení dílčích výsledků a projevů žáka.
 7. Souhrnná klasifikace žáka se uskutečňuje na konci prvního a druhého pololetí.
 8. Předmětem klasifikace jsou výsledky, jichž žák dosáhl ve vyučovacích předmětech, schopnost využívat osvojených vědomostí, dovedností a návyků, schopnost vyjádřit své myšlenky a schopnost komunikovat. Chování žáka neovlivňuje klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech.

Článek 2 – Zásady klasifikace

 1. Při průběžné i souhrnné klasifikaci uplatňuje pedagogický pracovník přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi.
 2. Při souhrnné klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici.
 3. Učitel dále přihlíží k osobnosti žáka, zejména u integrovaných žáků nebo žáků se specifickými vývojovými poruchami.
 4. Kritéria pro klasifikaci v jednotlivých vyučovacích předmětech jsou dána charakterem těchto předmětů.

Článek 3 — Stupnice pro klasifikaci

Stupnice klasifikace je dána vyhláškou S14, 15, 16

Článek 4 — Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci

 1. Podklady pro hodnocení a klasifikaci získává učitel zejména  soustavným diagnostickým pozorováním žáka  soustavným sledováním výkonů žáka  různými druhy zkoušek a didaktických testů  kontrolními písemnými pracemi  analýzou výsledků různých činností žáka  konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby s pracovníky pedagogicko psychologických poraden a center a ošetřujícím lékařem, zejména u žáků s vývojovými poruchami nebo zdravotními potížemi.  rozhovory s žákem a jeho zákonnými zástupci
 2. Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o klasifikaci žáka
 3. Učitel omamuje žákovi výsledek každé klasifikace s odůvodněním.
 4. Kontrolní písemné práce rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní rok, aby se nadměrně nehromadily v určitých obdobích.

Článek 5 — Postup při klasifikaci

 1. Podle stupnice uvedené ve vyhlášce se žáci klasifikují ve všech vyučovacích předmětech uvedených v učebním plánu příslušného ročníku.
 2. O klasifikačním stupni rozhoduje učitel, který vyučuje příslušnému předmětu.
 3. V předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledný stupeň příslušní učitelé po vzájemné dohodě.
 4. Při určování klasifikačního stupně posuzuje učitel výsledky práce žáka objektivně, nesmí podléhat vlivu subjektivnímu ani vnějšímu.
 5. Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se hodnotí výsledky, kterých žák dosáhl za celé klasifikační období. Stupeň prospěchu se neurčuje na základě průměru z klasifikace za příslušné období.
 6. Ředitel školy působí na sjednocování klasifikačních kritérií všech učitelů.
 7. Ředitel školy určí způsob, jakým budou informováni třídní učitelé a vedení školy o stavu klasifikace ve třídě.
 8. Zákonní zástupci žáka jsou pravidelně informováni o prospěchu a chování žáka vyučujícím učitelem, třídním učitelem, případně ředitelem školy. Způsob podávání informací stanoví ředitel školy.

Případy, v nichž nelze žáka podle výše uvedených postupů klasifikovat nebo mají

—li rodiče o způsobu klasifikace pochybnosti, jsou řešeny podle vyhlášky.

Článek 6 — Hodnocení a klasifikace chování

 1. Klasifikaci žáků navrhuje třídní učitel po dohodě s ostatními vyučujícími ve třídě a schvaluje ředitel školy po projednání v pedagogické radě.
 2. Udělení 2. a 3. stupně z chování zdůvodní třídní učitel v katalogovém listě.
 3. Chování se klasifikuje podle těchto kritérií:
 • dodržování školního řádu, pokynů vyučujících, vedení školy i ostatních zaměstnanců školy
 • vztah k ostatním žákům, učitelům, ostatním zaměstnancům školy
 • vztah k majetku žáků, zaměstnanců i školy
 • stupnice klasifikace chování je dána vyhláškou Obsah jednotlivých stupňů je následující:
 • stupeň 1 (velmi dobré) — žák uvědoměle dodržuje ustanovení školního řádu, má korektní vztah k ostatním žákům, učitelům a ostatním zaměstnancům školy. Ojediněle se může dopustit méně závažných přestupků proti školnímu řádu.
 • stupeň 2 (uspokojivé) — žák se opakovaně dopouští přestupků proti školnímu řádu, je hrubý a agresivní k ostatním žákům, nerespektuje učitele a ostatní zaměstnance školy. Žák se dopustí hrubého porušení školního řádu. O tom, zda se jedná o hrubé porušení školního řádu, rozhodne pedagogická rada.
 • stupeň 3 (neuspokojivé) – žák vůbec nerespektuje ustanovení školního řádu, napadá ostatní žáky, způsobí vědomě úraz jinému žáku s trvalými následky, vědomě odmítá respektovat učitele a ostatní zaměstnance školy. Žák se dopustí zvláště hrubého porušení školního řádu. O tom, zda se jedná o zvláště hrubé porušení školního řádu, rozhodne pedagogická rada.

Článek 7 —Výchovná opatření

Výchovná opatření a způsob jejich užití jsou dány vyhláškou

Článek 8 — Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření

 1. tato klasifikace se týká:
 • v l. — 5. ročníku následujících předmětů — český jazyk, cizí jazyk, matematika, prvouka, přírodověda, vlastivěda
 • v 6. — 9. ročníku následujících předmětů — český jazyk, cizí jazyk, matematika, fyzika, chemie, dějepis, přírodopis, povinně volitelné předměty téže povahy
 • Při klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech uvedených v odst. 1 se v souladu s požadavky učebních osnov hodnotí:
 • ucelenost, přesnost a trvalost osvojených požadovaných poznatků, pojmů, faktů, definic a jejich vzájemných vztahů  kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat požadované činnosti  schopnost samostatně získávat, osvojovat si a uplatňovat poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů  kvalita myšlení, především jeho logika, samostatnost a tvořivost  aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim  přiměřená úroveň ústního a písemného vyjadřování  schopnost komunikace, schopnost vyhledávat a získávat informace  kvalita výsledků činností
 • Stupnice klasifikace je dána vyhláškou:
 • stupeň 1 (výborný) — žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice uceleně, přesně a úplně, chápe vztahy mezi nimi. Pohotově a přesně vykonává požadované činnosti. Myslí samostatně, logicky správně, tvořivě. Výstižně vyjadřuje své myšlenky. Dobře komunikuje, aktivně získává a zpracovává informace. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky.
 • stupeň 2 (chvalitebný) — žák v podstatě ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice, většinou chápe vztahy mezi nimi. Vykonává samostatně požadované činnosti. V myšlení uplatňuje logiku a tvořivost. Samostatně komunikuje, je schopen získat a pracovat informace. Je schopen vyjádřit všechny své myšlenky. Kvalita výsledků je zpravidla bez větších nedostatků.
 • stupeň 3 (dobrý) — žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti požadovaných poznatků, faktů, pojmů a definic menší mezery. Ne vždy chápe vztahy mezi nimi. Požadované činnosti nevykonává přesně. Za pomoci učitele je však schopen nepřesnosti korigovat. Jeho myšlení je vcelku správné, ne však vždy tvořivé. Je schopen vyjádřit většinu svých myšlenek. Je schopen komunikovat, někdy za pomoci učitele. S pomocí učitele získává a zpracovává informace. Kvalita výsledků jeho činností má časté nedostatky.
 • stupeň 4 (dostatečný) — žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti získaných poznatků, pojmů, faktů a definic značné mezery. Většinou nechápe vztahy mezi nimi. Požadované činnosti ne vždy vykonává samostatně a často s chybami. Postrádá logickou úvahu v myšlení. Komunikuje s pomocí učitele. Ne vždy je schopen vyjádřit své myšlenky. Není schopen bez pomoci učitele získávat a zpracovávat informace. Výsledky jeho činností jsou nekvalitní.
 • stupeň 5 (nedostatečný) — žák si požadované poznatky, pojmy, fakta, definice vůbec neosvojil. Nechápe jejich smysl a vztahy mezi nimi. Požadované činnosti není schopen vykonat ani s pomocí učitele. Postrádá schopnost logické úvahy. Komunikuje pouze s pomocí učitele. Není schopen vyjádřit své myšlenky. Není schopen ani s pomocí učitele získávat a zpracovávat informace. Jeho výsledky jsou vesměs nekvalitní.

Článek 9 — Klasifikace ve vyučovacích předmětech a převahou výchovného zaměření

 1. Tato klasifikace se týká:

Praktické činnosti, výtvarná výchova, hudební výchova, tělesná výchova, občanská výchova, rodinná výchova a povinně volitelné předměty stejné povahy.

 • Při klasifikaci vyučovacích předmětů uvedených v odst. I se v souladu s požadavky učebních osnov hodnotí zejména:

• tvořivost a samostatnost projevu e osvojení potřebných dovedností a jejich uplatnění v praktických činnostech  vztah k předmětu a zájem o něj

 • Při klasifikaci těchto vyučovacích předmětů je zvlášť nutno přihlížet k předpokladům a schopnostem žáků.
 • Stupnice klasifikace je dána vyhláškou:
 • stupeň 1 (výborný) — žák je v činnostech aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá svých osobních předpokladů a úspěšně je rozvíjí. Má aktivní zájem o předmět.
 • stupeň 2 ( chvalitebný) — žák je v činnostech převážně samostatný na základě využívání svých osobních předpokladů. Projevuje snahu a zájem o předmět.
 • stupeň 3 (dobrý) — žák nevyužívá dostatečně svých schopností. Neprojevuje snahu a nemá dostatečný zájem o předmět.
 • stupeň 4 (dostatečný) — žák projevuje činnost pouze za přispění učitele, nechce využívat svých osobních předpokladů. Výrazně projevuje svůj nezájem o předmět.
 • stupeň 5 (nedostatečný) — žák neprojevuje činnost ani na pokyn učitele. Svým působením narušuje tvůrčí atmosféru ve třídě. Ostentativně projevuje svůj nezájem o předmět.
 • Stupeň 4 a 5 používá učitel jen ve zcela výjimečných případech vždy po konzultaci s třídním učitelem a ředitelem školy.

Článek 10 — Komisionální zkoušky

Způsob užití komisionálních zkoušek je dán vyhláškou 22, 23

Článek 11 — Hodnocení žáků na vysvědčení

Způsob hodnocení žáků na vysvědčení je dán vyhláškou 15, 16

Článek 12 — Domácí úkoly

Zadávání domácích úkolů je považováno za jeden z prostředků k naplňování výchovně vzdělávacích cílů daných ŠVP Základní školy Horšovský Týn, okres Domažlice, příspěvková organizace. Je součástí svědomité přípravy žáka na vyučování. Jejich cílem je prohlubování a upevňování dovedností a znalostí žáků. Z toho důvodu je jejich zadávání plně v kompetenci vyučujících všech předmětů. Domácí úkoly však musejí být přiměřené věku žáka a v rozsahu probraného učiva. Vypracovávání domácích úkolů je pro všechny žáky povinné. Jejich neplnění je považováno za porušení školního řádu (neplnění povinností) a lze za to žákům ukládat výchovná opatření v rozsahu vyhlášky 17.

Domácí úkoly mohou být hodnoceny slovně popřípadě i známkou. Hodnocení má pro žáka a jeho zákonného zástupce pouze oznamovací hodnotu o tom, jak žák ovládá probírané učivo. Toto hodnocení však není zahrnuto do celkového hodnocení žáka a není použito při hodnocení žáka na vysvědčení.

Článek 13 — Hodnocení žáků cizinců na vysvědčení

Žáky cizince v souladu s ustanovením 15 odst. (2) vyhlášky č. 48/2005 0 základní vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky ze dne 18. ledna 2005 ve znění pozdějších předpisů lze v 1. — 7. ročníku hodnotit slovně nebo kombinovaně.

Klasifikační řád školy byl projednán a schválen na zasedání PR dne 2.9.2003 jako příloha č. 2 Organizačního řádu školy a je závazný pro pedagog a žáky Základní školy Horšovský Týn, okres Domažlice od školního roku 2003/2004. V případě potřeby bude doplněn nebo upraven.

Poslední aktualizace byla provedena k 1.9.2016, která byla projednána a schválena na zasedání PR dne 14.4.2016 a na jednání školské rady dne 30.6.2016.

Poslední aktualizace byla provedena s účinností od 5.4.2018. Projednáno a schváleno na zasedání PR dne 23.3.2018 a na jednání školské rady dne 4.4.2018

Poslední aktualizace byla provedena s účinností od 1.6.2022. Projednáno a schváleno na zasedání PR dne 26.4.2022 a na jednání školské rady dne 31.5.2022

V Horšovském Týně dne 1.6.2022