Sdělení výchovného poradce

Pro rodiče žáků se vzdělávacími obtížemi

Pokud vysledujete u svého dítěte vzdělávací obtíže, případně doporučí-li vyšetření dítěte třídní učitel, je vhodné nechat dítě vyšetřit dítě v pedagogicko-psychologické poradně. Nejblíže je PPP Domažlice, na jejích webových stránkách lze stáhnout přihlašovací formulář a objednat se k vyšetření.

https://www.pepor-plzen.cz/formulare  

(Žádost o poskytnutí poradenské služby a Sdělení rodičů).

Mobilní telefon do PPP Domažlice: 377263569, 377262178

V SPC Horšovský Týn je možné vyšetřit dítě v případě mentálního postižení, rovněž je nutné se nejprve telefonicky objednat, poté vyplnit formulář s žádostí o poradenské služby a sdělení rodičů:

http://www.zs-oshtyn.cz/spc-6/formulare-ke-stazeni-1/

Mobilní telefon do SPC Horšovský Týn: 379422003

SPC Plzeň pro zrakově postižené a  vady řeči

https://www.zrak-plzen.cz/puvodni-obsah-stranek/specialne-pedagogicke-centrum

Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené a vady řeči, Plzeň, Lazaretní 25

E-mail: zrak@zrak-plzen.cz

Tel.: +420 377 261 780

Poradenská služba a vyšetření jsou v PPP a SPC zdarma.

Po sdělení termínu vyšetření je nutné vyžádat si ve škole u třídního učitele zprávu školy o žákovi, tzv. sdělení školy (u budoucích prvňáčků sdělení mateřské školy), které je také ke stažení ve formulářích PPP. Po vyšetření posílá poradna do školy návrh podpůrných opatření pro žáka, poté vypracuje zprávu, kterou automaticky pošle do školy.

Zákonný zástupce bude seznámen s obsahem sdělení, podpůrná opatření jsou pro školu závazná a v nejlepším zájmu žáka. Svůj souhlas potvrdí podpisem.

Pokud poradna vyžaduje vypracování IVP, do měsíce ho třídní učitel s výchovným poradcem sestaví a zákonný zástupce bude poté vyzván k podpisu IVP. IVP vždy vyžaduje plnou součinnost rodiny a školy, tj. zákonný zástupce musí dohlížet na plnění vypsaných úkolů doma a vyučující ve škole. IVP se vyhodnocuje 1x ročně na konci školního roku.

Platnost vyšetření je obvykle 1-2 roky, pak je nutné kontrolní vyšetření. Třídní učitel informuje rodiče sdělením v ŽK, že končí IVP či platnost integrace k určitému datu. Zákonný zástupce si zajistí termín kontrolního vyšetření v PPP či SPC, ke kterému je opět nutné sdělení školy, tj. zpráva školy o žákovi (prospěch, pokrok, zlepšení).

Pro rodiče vycházejících žáků

Je-li Vaše dítě vzděláváno podle IVP či je integrováno na základě zprávy z vyšetření v PPP či SPC, zajistěte si již v 1. pololetí školního roku termín kontrolního vyšetření či konzultace. V odůvodněných případech lze zajistit žákovi o 25% více času na konání přijímací zkoušky na střední školu (studijní obory). V přihlášce již musí být uvedeno, že je žák vzděláván dle IVP, a přiložit dodatek z kontrolního vyšetření, kde je navýšení časové dotace doporučeno.

Výchovný poradce

středa od 11.40-12.25 hod.si lze sjednat individuální konzultaci, kdy mohu poradit

  • s výukovými nebo výchovnými problémy
  • s kontakty na odborná pracoviště (pedagogicko-psychologická poradna, speciální centra)
  • s volbou povolání a s přijímacím řízením na střední školy