Základní škola v Zámeckém parku

Písemné doklady o první škole v Horšovském Týně se sice nedochovaly, ale můžeme předpokládat, že v Horšovském Týně jako významném správním centru panství pražských biskupů a arcibiskupů vznikla škola záhy po založení města. Díky písemným záznamům z 16. století již jistě víme, že zde fungovala městská škola partikulární.   

Partikulární školy byly různého typu a velmi individuálně členěné. Začínalo se vyučováním latinského jazyka a docházelo se ve vzdělání tak daleko, jak podmínky a okolnosti připouštěly. Tzv. menší škola (schola minor) dovedla žáky od abecedy až po konec latinské gramatiky. Měla zpravidla tři třídy. Taková škola byla s největší pravděpodobností i v Horšovském Týně. Dlužno podotknout, že do školy chodilo jen malé procento populace.

Povinnou školní docházku zavedla až školská reforma Marie Terezie z roku 1774, která vytvořila ucelenou síť škol hlavních (ve velkých městech) a triviálních, které měly děti naučit tzv. trivium, to znamená číst, psát a počítat. Taková škola vznikla i v Horšovském Týně. V roce 1792 se v Horšovském Týně uvádí škola se třemi učebnami, dvěma učiteli a jedním pomocníkem, již ve zmíněném roce navštěvovalo 178 dětí, 96 chlapců a 82 děvčat. Škola sídlila za městskými hradbami, v nynější Gorkého ulici č.p. 4. Vyučovacím jazykem byla němčina. Počet dětí však stále narůstal, v roce 1856 již činil 265 žáků, z toho 138 chlapců a 156 děvčat. Přestože dle zákona byla stanovena povinná školní docházka od 6 do 12 let, skutečnost byla jiná. Na zemědělské práce byli žáci uvolňováni, takže skutečná docházka se pohybovala v Horšovském Týně kolem 50%, na vesnicích to bylo ještě daleko slabší.

Významným mezníkem v dějinách školství je také rok 1869, kdy byl přijat zákon o povinné osmileté školní docházce. Tento zákon postavil naše školství na moderní základy a jeho hlavní zásady platí dodnes. Zavedl pětileté obecné školy a tříleté školy měšťanské. Ty se zřizovaly postupně. V 70. letech 19. století působila v Horšovském Týně pouze pětitřídní obecná škola. 4. listopadu 1878 byla v nové školní budově v Nádražní ulici otevřena trojtřídní chlapecká měšťanská škola se 65 žáky. Do nové budovy byly také přesunuty čtyři třídy chlapecké obecné školy a jedna třída dívčí obecné školy. Počet žáků neustále narůstal, takže na počátku 20. století se v ní tísnilo více než 400 dětí. Když byla ve školním roce 1904/1905 zřízena dívčí měšťanská škola s 57 žákyněmi, bylo nutno vystavět pro ni novou školní budovu. O dva roky později, v roce 1906 byla budova v Littrově ulici hotova a přestěhovala se do ní jak dívčí měšťanská, tak i dívčí obecná škola. Pro německy mluvící děti zůstal tento stav zachován až do roku 1945.

Důležitou změnu v základním školství přinesl do Horšovského Týna také vznik Československé republiky. Poprvé v dějinách města se vyučovalo dvojjazyčně – německy i česky. Příčinou byl vznik české menšinové školy v září 1919. Nově zřízená česká menšinová škola se rychle rozrůstala, a tak přikročilo ministerstvo školství k výstavbě nové školní budovy. V roce 1923 pak byla ve Vrchlického ulici otevřena nová budova české obecné menšinové školy. Už v roce 1925 byla zřízena i česká měšťanská menšinová škola, která 1. ledna 1929 získala přístavbou moderní školní budovu s prostornými učebnami, tělocvičnou a školním hřištěm. Celý areál navštěvovalo necelých 100 českých dětí z Horšovského Týna a blízkého okolí, jejichž rodiče přišli do města převážně jako státní zaměstnanci.

Nucený odchod českých obyvatel z Horšovského Týna po Mnichovu 1938 znamenal i zánik české menšinové školy. České děti se do budovy školy ve Vrchlického ulici vrátily po skončení války v květnu 1945. Poválečný transfer německého obyvatelstva a příliv českých osídlenců do Horšovského Týna však zcela změnil situaci. Obecná (později národní) škola, nově společná pro chlapce i dívky, byla umístěna do školní budovy v Nádražní ulici  a měšťanská (později střední) škola zůstala ve Vrchlického ulici. Stále více ale vyvstávala potřeba nové školní budovy. Třídy byly opravdu přeplněně již mezi dvěma válkami, na počátku 50. let byla situace obdobná. Problematiku sítě základního a středního školství v Horšovském Týně na celá desetiletí vyřešila výstavba rozsáhlé školní budovy na velice příhodném místě, v areálu bývalého zámeckého zahradnictví. Budova byla slavnostně otevřena 24. srpna 1958. Vyučování zahájilo ve 20 třídách 649 žáků.  Od té doby sloužila potřebám jedenáctileté, později dvanáctileté střední školy, dále základní devítileté školy a nyní vytváří studijní zázemí i vám, žákům Základní školy v Horšovském Týně.