Přihlášky na SŠ pro školní rok 2023/2024 –
postup na naší ZŠ

 

   Současně
s vysvědčením (výpisem) za 1. pololetí tohoto školního roku tzn. 31. ledna 2023 všichni žáci z 9. ročníku a žáci, kteří splní 9. rok povinné školní
docházky v nižším ročníku, obdrží jednu předvyplněnou přihlášku s uvedením prospěchu. Stejně tak i zájemci o studium na víceletém gymnáziu
(z 5. a 7. ročníku).

    

Do úterý 7. 2.2023 – možnost konzultace a kontroly vyplněné přihlášky u ředitele školy.

·          
Do středy 8.2.2023 všichni žáci předají svoji vyplněnou přihlášku třídnímu učiteli (bez podpisu žáka i jeho zákonného
zástupce, bez lékařské prohlídky).

   Škola vyhotoví jednu kopii. Žák dostane zpět originál a jednu kopii přihlášky. Oboje budou potvrzené a podepsané ředitelem školy. Tzn., obě přihlášky budou shodné. Pořadí obou
uvedených škol nevyjadřuje preferenci školy.

·          
Teprve poté podepíše obě přihlášky žák a jeho zákonný zástupce.

·          
Pokud je pro zvolený obor povinná lékařská prohlídka (PLP), zajde uchazeč s danou přihláškou (případně s oběma) ke svému dětskému lékaři.

·          
Jeden výtisk přihlášky doručíte na první školu a druhý na druhou školu v pořadí. Obě podat nejpozději            do 1. března 2023.

·          
Součástí přihlášky mohou
být další doklady stanovené prováděcím právním předpisem (např. doporučení školského poradenského zařízení pro úpravu podmínek přijímání ke vzdělávání a další
doklady dle kritérií ředitele SŠ).

·          
Po vyhlášení výsledků 1. kola přijímacího řízení, se uchazeč dozví, na kterou školu byl přijat. Pokud byl přijat na obě školy, musí se uchazeč pro jednu školu rozhodnout a na tuto školu (řediteli školy) musí do 10 pracovních dnů odevzdat vyplněný zápisový lístek.

·          
Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele SŠ o výsledku přijímacího řízení (nepřijetí) lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

·          
Žáci, kteří nebudou přijati na žádnou SŠ v 1. kole přijímacího řízení, budou mít možnost konzultace o nabídce volných míst na středních školách pro další kola přijímacího řízení.  Žák dostane nové přihlášky.

 

Vyplňován přihlášky

 

   Přihlášku
vyplňujte čitelně hůlkovým písmem. Při jakékoli nejasnosti se předem raději zeptejte. Na přihlášce pro 1. kolo přijímacího řízení se mohou uvést dvě školy (dva obory
vzdělávání), o které má uchazeč zájem.

 

Příklady:

1.   
Uchazeč se hlásí na dvě školy se studijními obory:

 Uchazeč podává dvě přihlášky. Na 1. místě uvede školu a studijní obor, kam bude konat přijímací zkoušku v 1. termínu. Na 2. místě uvede školu a studijní obor, kam bude konat přijímací zkoušku ve 2. termínu.

 

2.   
Uchazeč se hlásí na jednu školu se studijním oborem a na druhou školu s učebním oborem:

   Uchazeč podává dvě přihlášky. Na 1. místě uvede školu a studijní obor, kam bude vykonávat příjímací zkoušku v 1. termínu a
na 2. místě uvede školu a učební obor.

3.   
Uchazeč se hlásí na jednu školu se
zájmem o dva studijní obory, nebo se zájmem o studijní obor a učební obor

    Uchazeč podává dvě přihlášky. Na 1. místě uvede školu a studijní obor, kam bude konat přijímací zkoušku v 1. termínu a na 2. místě uvede stejnou školu a druhý studijní obor, kam bude konat přijímací zkoušku ve 2. termínu. Nebo na 2. místě uvede stejnou školu a učební obor.

4.   
Uchazeč se hlásí na dvě školy se zájmem o učební obory:

     Uchazeč podává dvě přihlášky. Na 1. místě uvede první školu a učební obor a na 2. místě uvede druhou školu    a učební obor.

 

5.    Uchazeč se hlásí na jednu školu se zájmem o dva učební obory:

 Uchazeč podává dvě přihlášky. Na 1. místě uvede školu a první učební obor a na 2. místě uvede stejnou školu a druhý učební obor.

Zápisový lístek

    V termínu od 6. do 10. března 2023 dostane každý žák potvrzený zápisový lístek. Po obdržení výsledku o přijímacím řízení
(přijetí) musíte lístek vyplnit a do 10 pracovních dnů předat řediteli SŠ, pro kterou se rozhodnete.
        

 

 
Veškeré informace
k přijímacímu řízení a termíny konání přijímacích zkoušek naleznete na:

2022_Celková informace k přijímacímu řízení na SŠ.pdf, MŠMT ČR (msmt.cz)

Další informace naleznete na: 

https://prijimacky.cermat.cz  

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

 

Zápisový lístek – význam podání zápisového lístku

 
      Uchazeč podáním zápisového lístku potvrzuje svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole (§ 60g školského zákona)

     Termín pro podání zápisového lístku – na uplatnění zápisového lístku má uchazeč 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení oznámen zveřejněním seznamu přijatých uchazečů (§ 60g školského zákona). V případě, že uchazeč zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek musí být podepsán nezletilým uchazečem i jeho zákonným zástupcem. V případě, že byl uchazeč přijat ve více SŠ v 1. kole, musí důkladně zvážit, ve které škole zápisový lístek uplatní, neboť jej může uplatnit jen jednou.

     Zpětvzetí zápisového lístku – zpětvzetí zápisového lístku není možné, s výjimkou případů, kdy uchazeč bere zápisový lístek zpátky pro uplatnění ve škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné, nebo pokud má záměr ho uplatnit ve škole, kde byl přijat na obor bez talentové zkoušky, za předpokladu, že zápisový lístek uplatnil při přijetí do oboru s talentovou zkouškou (§ 60g odst. 7 školského zákona). Dokladem pro vydání zápisového lístku střední školou je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání nebo potvrzení školy o přijetí na obor středního vzdělání bez talentové zkoušky. POZOR – z výše uvedeného vyplývá následující. V případě, že uchazeč byl na jednu školu přijat a na druhou (kterou preferuje) přijat nebyl a podává si odvolání, musí uchazeč na tu školu, kam přijat byl, ve lhůtě 10 pracovních dnů zápisový lístek podat. Potom čeká na výsledek odvolání. V případě, že odvolání bylo úspěšné, je pak důvod k zpětvzetí zápisového lístku a jeho uplatnění na druhé škole.

     Ztráta zápisového lístku – při ztrátě zápisového lístku může uchazeč požádat o vydání náhradního zápisového lístku. Součástí této žádosti je čestné prohlášení zákonného zástupce nezletilého uchazeče, že původní zápisový lístek neuplatnil ani neuplatní v žádné SŠ; součástí čestného prohlášení zákonného zástupce nezletilého uchazeče je podpis uchazeče (viz § 17 vyhlášky MŠMT o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání).