Žákovský parlament

Žákovský parlament byl do odvolání pozastaven.

Hlavní náplň a činnost ŽP

 • spolupráce žáků s vyučujícími, žáků s vedením školy, případně žáků se zřizovatelem a vzájemná spolupráce mezi jednotlivými třídami
 • rozvoj komunikačních dovedností žáků a jejich smyslu pro odpovědnost
 • žáci prostřednictvím svých volených zástupců prezentují své připomínky a náměty, které pomáhají zlepšit chod školy, řeší problémy vzniklé během školního roku
 • propagace a organizace akcí školy
 • sdílení informací o fungování a činnostech parlamentu s ostatními žáky na třídnických hodinách, na nástěnce ŽP a na webových stránkách školy
 • hodnocení pořádaných akcí

Pravidla zasedání ŽP

 • ŽP se schází zpravidla dvakrát měsíčně, o konání schůzky jsou žáci předem informováni
 • setkání ŽP řídí předseda a koordinuje je člen pedagogického sboru (podmínkou je, že budou přítomni alespoň dva zástupci z řad pedagogů)
 • na zasedání je přítomen alespoň jeden zástupce třídy, svou nepřítomnost je nutno omluvit
 • z každého zasedání je zhotoven zápis
 • povinností člena ŽP je pravidelné docházení na schůzky ŽP, být vzorem pro ostatní žáky školy, předávání informací ze schůzek do třídy, hlídá termín a místo schůzek na nástěnce ŽP
 • člen ŽP může být odvolán v případě porušení pravidel,  odvolat ho může třídní učitel, spolužáci ve třídě, nadpoloviční většina ŽP.
 • k přijetí návrhu žákovského parlamentu je potřebná nadpoloviční většina hlasů.
 • všichni ČŽP jsou si rovni.

Členové ŽP

 • členové ŽP jsou voleni každý rok na třídnických hodinách.
 • působení v ŽP je dobrovolné, záleží na svobodném rozhodnutí každé třídy. Pro schválení zástupců třídy je nutná nadpoloviční většina.
 • zpravidla jsou vybráni dva žáci z každé třídy od 5. – 9. ročníku.
 • zástupci si mezi sebou volí předsedu a místopředsedu ŽP.
 • dále jsou mezi členy parlamentu rozděleny tyto funkce – hlasatel, nástěnkář a zapisovatel.
 • fungování parlamentu zastřešují Mgr. Libor Vostracký, Mgr. Monika Šnircová,   Mgr. Andrea Andrlová, Mgr. Jitka Krbcová

 Pravidla chování při jednáních žákovského parlamentu

 • mluví vždy jen jeden
 • nasloucháme si
 • respektujeme názor druhého
 • vyjadřujeme se slušně
 • řešíme pouze záležitosti, týkající se žáků celé školy