Ředitel školy: Pavel Janský pověřen řízením školy od 18.12.2002

pravomoci ředitele školy jsou dány zákonem č.564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství $ 3 ve znění pozdějších předpisů.

Zástupci ředitele: Tomáš Lokvenc, Libor Vostracký

Zákonný zástupce žáka se může odvolat ke Krajskému úřadu Plzeň, odbor školství, mládeže a sportu proti těmto rozhodnutím ředitele školy:

a) o odkladu povinné školní docházky

b) o dodatečném odložení povinné školní docházky

c) o osvobození od povinnosti docházet do školy

d) o osvobození od povinné školní docházky

Odvolání proti rozhodnutí ředitele o zařazení žáka do školní družiny se podává na Městský úřad Horšovský Týn.

Postup při odvolání se řídí ustanoveními zákona č. 71/1967 Sb.

o správním řízení a zákona č. 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě

ve školství. Všechny stížnosti ze strany zákonných zástupců žáků a ostatní veřejnosti lze podat osobně řediteli školy (v případě neúčasti ředitele jeho zástupcům (viz výše), dále písemně řediteli školy na adresu školy nebo elektronicky na příslušnou elektronickou adresu.

Postup při vyřizování stížnosti se řídí vyhláškou č. 150/1958 Ú.I.

Žádost o poskytnutí informace se podává řediteli školy nebo jeho zástupcům ústně, písemně nebo prostřednictvím telekomunikačního zařízení.

Postup při podávání a vyřizování písemných žádostí  o poskytnutí

informace se řídí ustanovením $ 14,15 a 16 zákona č. 106/1999 Sb.

o svobodném přístupu k informacím.

Ředitel školy se při výkonu své působnosti řídí zejména těmito předpisy:

zákon č. 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství

zákon č. 29 Sb. o správním řízení

zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

vyhláška č. 291/1991 Sb. o základní škole

vyhláška č. 150/1958 Ú.I. o vyřizování stížností …

Všechny tyto předpisy jsou k dispozici v ředitelně školy a na požádání k nahlédnutí.