Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice, příspěvková organizace

Adresa:                       Horšovský Týn,  Zámecký park 3,  PSČ   346 01

Jméno ředitele:        Mgr. Pavel Janský

Kontakt:                     telefon: 379 422 381

                                    e-mail:             reditel@zshtyn.cz       

                                    www:              www.zshtyn.cz

IZO školy:                  102 004 315

IZO ředitelství:          600 065 669               

IČO:                           48343013       

Zřizovatel školy:

Název:                       Město Horšovský Týn

Adresa:                      Horšovský Týn, náměstí Republiky 52, PSČ  346 01

Kontakt:                     telefon:             379 422 521

                                    www:              http://www.muht.cz/

Projednání a schválení dokumentu:

Pedagogická rada dne 17.4.2007                                                         

Školská rada dne 5.6.2007                                          

Vydání dokumentu:

ŠVP Školní družina při ZŠ Horšovský Týn, okres Domažlice, příspěvková vydán dne 6.6.2007

Číslo jednací:   VD  2 / 2007

Platnost dokumentu:

Platný od 1.9.2007     Aktualizovaný k 1. 9. 2023         

Charakteristika školní družiny

Školní družina je součástí Základní školy Horšovský Týn. Má čtyři samostatná oddělení. Toto zařízení je určeno pro žáky 1. – 3. ročníku s předností pro žáky 1. a 2. ročníku. Je mezistupněm mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Není ale pokračováním školního vyučování. Hlavním posláním školní družiny (ŠD) je postarat se o jejich volný čas zájmovými, rekreačními a odpočinkovými činnostmi. Řídí se specifickými požadavky a pravidly pedagogiky volného času dětí. Jednotlivé činnosti rozvíjí schopnosti dětí, dávají prostor tvořivosti, dbají na harmonický rozvoj osobnosti dítěte a přihlíží k individuálním zvláštnostem dětí a jejich pracovnímu tempu.

Materiální podmínky

ŠD využívá pro svou činnost 4 místnosti, které jsou v odlehlejší části školní budovy, kde většinou neprobíhá odpolední vyučování a je zde klid pro činnosti s dětmi. Tyto prostory jsou  vybaveny novým nábytkem, který odpovídá hygienickým požadavkům a věku dětí. Hrací prostor je vymezen kobercem. K dispozici je CD přehrávač,  PC s připojením na internet a interaktivní tabule. V každé třídě je dostatek stolních a společenských her, stavebnic, knih, časopisů a materiálu pro výtvarné a pracovní činnosti. Pro činnost ŠD je využívána tělocvična, školní hřiště a odborné učebny školy. ŠD má k dispozici vlastní šatnu.

Personální podmínky

Ve ŠD pracují tři vychovatelky, které si prohlubují své znalosti v akreditovaných kurzech a samostudiem. Chovají se profesionálním způsobem v souladu se společenskými pravidly, pedagogickými a metodickými zásadami výchovně vzdělávací činnosti ve ŠD.

Ekonomické podmínky

Úplata za zájmové vzdělávání ve školní družině činí 250,-  Kč měsíčně. Výši poplatku stanovuje zřizovatel ZŠ – Město Horšovský Týn. Úplata je hrazena 2x ve školním roce, vždy v září a lednu a to vychovatelce v hotovosti proti dokladu o zaplacení.

Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví

Žáci jsou na začátku i v průběhu školního roku seznamováni s bezpečnostními pravidly chování i možnými riziky při jejich nedodržování během určitých činností ve škole, na veřejnosti, na komunikacích, ale i v době prázdnin, při sportování a v různých ročních obdobích. Toto se vztahuje i na používání nářadí a náčiní při výtvarné a pracovní činnosti. Jsou opakovaně seznamováni s postupy při úrazu a požáru.

Vychovatelky jsou školeny dle plánu školy.

Psychosociální podmínky

ŠD pomáhá žáky chránit před násilím, šikanou a dalšími patologickými jevy. Děti jsou hodnoceny podle věku, jejich individuality a schopností. Vychovatelky se snaží o vytvoření pohodového prostředí, příznivé sociální klima – tolerance, spolupráce, komunikace, pomoc ostatním, úcta k sobě i druhým.

Podmínky přijímání

Do ŠD jsou přijímáni žáci 1. – 3. ročníku   (s předností žáků 1. a 2. ročníku) na základě písemné přihlášky podepsané zákonným zástupcem. Součástí přihlášky je i sdělení o rozsahu docházky a způsobu odchodu žáka ze ŠD. Kapacita všech tří oddělení je 120 žáků.

Docházka přihlášených žáků je povinná. Mimořádné uvolnění je možné pouze na základě písemného oznámení s podpisem rodičů. Toto se týká i ukončení docházky do ŠD.

O přijetí či vyloučení žáka rozhoduje ředitel školy.

Spolupráce s rodiči

ŠD spolupracuje s rodiči a ostatními zákonnými zástupci žáků. V případě nějakého problému jsou rodiče okamžitě vychovatelkami telefonicky informováni.

Cíle vzdělávání ve školní družině

Tyto cíle upravuje Školský zákon 2, odst. 2 a Vyhláška 74/2005 Sbírka zákonů 8, odst. 5, 6.

Cíle školní družiny:

 • Rozvíjet osobnost žáka
 • Získávat všeobecný přehled
 • Osvojování základů slušného chování
 • Utvářet kladný vztah k přírodě
 • Rozvíjet komunikativní dovednosti
 • Umění spolupracovat a respektovat se
 • Vedení k logickému uvažování, tvořivému myšlení a řešení problémů
 • Motivace k osobnímu rozhodování a přijímání zodpovědnosti
 • Umění naslouchat druhým a sdělit svůj názor a pocity
 • Respektování jiné etnické, kulturní a náboženské skupiny – tolerance
 • Umění odpočinku a relaxace
 • Dodržování bezpečnosti a ochrana zdraví

Cílem je získávání a rozvíjení klíčových kompetencí:

Kompetence k učení

 • Učit se s chutí
 • Dokončit započatou práci
 • Vybírat a využívat efektivní způsoby učení
 • Klást si otázky a hledat odpovědi
 • Dávat získané vědomosti do souvislostí
 • Uplatňovat vědomosti v praxi

Kompetence k řešení problémů

 • Všímat si dění a problémů kolem sebe – motivace k řešení problému a jeho pochopení
 • Hledat různé způsoby řešení problému – obhájit své řešení
 • Dokončit započatou činnost

Kompetence komunikativní

 • Ovládat řeč i mimoslovní komunikaci
 • Vyjadřovat sdělení, myšlenky, otázky, odpovědi vhodně formulovanými větami
 • Rozvíjet slovní zásobu
 • Vyjadřovat své pocity slovy, gesty, mimikou
 • Komunikovat bez ostychu s vrstevníky i dospělými
 • Umět komunikovat i naslouchat druhým
 • Komunikovat kultivovaně

Kompetence sociální a personální

 • Přistupovat odpovědně k úkolům a povinnostem
 • Rozhodovat se samostatně a odpovídat za své chování
 • Umět spolupracovat ve skupině – prosadit se i podřídit – přijmout kompromis
 • Respektovat i tolerovat odlišnosti ostatních
 • Umět si poradit s problémem, nebo požádat o pomoc
 • Rozpoznat vhodné a nevhodné chování

Kompetence občanské

 • Uvědomovat si práva a povinnosti sebe i druhých
 • Vnímat nespravedlnost, agresivitu, šikanu a umět se jim bránit
 • Chovat se zodpovědně
 • Dbát na osobní zdraví a bezpečí sebe a ostatních
 • Odhadovat rizika svých nápadů
 • Vnímat krásy přírody a cíleně o ni pečovat
 • Respektovat kulturní tradice a dědictví

Kompetence k trávení volného času

 • Trávit smysluplně volný čas
 • Zapojit se a uplatnit v kolektivu
 • Rozvíjet zájmy individuálně i ve skupině
 • Používat bezpečně materiály, nástroje a vybavení
 • Dokázat odmítnout nevhodnou činnost

Metody práce

 • Četba knih a časopisů, rozhovory, besedy, diskuse, dramatizace
 • Zpěv, tanec
 • Doplňovačky, soutěže, kvízy
 • Malba, kresba, mozaika, koláž, vystřihovánky, omalovánky
 • Vycházky – poznávací, přírodovědné, tělovýchovné, turistické
 • Sportovní a pohybové aktivity + soutěže
 • Skupinové a individuální práce
 • Výstavy a návštěva knihovny
 • Tématická odpoledne – opékání buřtů, čarodějnická odpoledne, den dětí, pouštění draků, …
 • Audioprojekce, videoprojekce
 • Výchova ke zdraví
 • Ekologická výchova
 • Sáňkování, stavění sněhuláků

Formy činnosti

 • Pravidelné – výchovné , vzdělávací , zájmové
 • Příležitostné akce
 • Spontánní aktivity

Pravidelné činnosti

 • Jsou dány týdenní skladbou zaměstnání. Jsou to zejména organizované aktivity zájmového, rekreačního a výchovného charakteru
 • Mohou to být  klidové činnosti (poslech, individuální hry, …), ale i aktivní odpočinek (rekreační činnosti), který bude kompenzovat jednostrannou zátěž během vyučování – závodivé hry při pobytu na víceúčelovém hřišti, školním hřišti, tělocvičně, parku
 • Zahrnuje didaktické hry matematika, čeština, prvouka, tématické vycházky, při kterých upevňujeme a rozšiřujeme poznatky dětí (prvouka, slovní zásoba, pozorovací smysly, rozvoj paměti, rozvoj motoriky a logiky …)

Příležitostné akce

 • Nejsou zahrnuty do standartní týdenní skladby činností. Jsou to například návštěva knihovny, výstavy, tematická odpoledne, delší vycházky
 •  

Spontánní aktivity

 • Jsou to klidové činnosti po obědě, samostatný výběr her a činností dětí v ranní školní družině nebo koncové, kdy je rozděleno 2. oddělení a před odchodem dětí z družiny. Vychovatelka zajišťuje bezpečnost a napomáhá dětem k vlastnímu výběru činností.

Vzdělávací a výchovné oblasti

Jazyk a jazyková komunikace

 • Srozumitelná mluva a vyjadřování, správná artikulace
 • Oslovení, pozdrav, poděkování
 • Formování otázek a odpovědí
 • Spisovné vyjadřování
 • Vyprávění vlastního příběhu s vhodnými výrazy
 • Řešení slovních rébusů a hádanek

Člověk a jeho svět

 Místo, kde žijeme

 • Poznávání nejbližšího okolí, významné objekty
 • Organizace školy, školní družiny
 • Orientace v prostoru a čase, odhad vzdálenosti v čase
 • Dopravní výchova, bezpečnost na cestě do školy a ze školy, vycházkách

(kompetence občanské a pracovní)

Lidé kolem nás

 • Osvojení zásad vhodného chování, tolerance, empatie, vzájemná úcta
 • Komunikace slovní a mimoslovní
 • Dodržování pravidel stolování
 • Předcházení šikaně
 • Zařazení prvků mediální výchovy

(kompetence k řešení problému, komunikativní, sociální)

Lidé a čas

 • Umění správně a účelně využít svůj volný čas
 • Dodržování správného režimu, vytváření pravidelných návyků

(kompetence k trávení volného času)

Rozmanitosti přírody

 • Vycházky a pobyt v přírodě
 • Ekologická výchova-ochrana přírody
 • Pozorování změn, využití encyklopedií, výtvarné zpracovánní

(kompetence k učení)

Člověk a jeho zdraví

 • Poznávání sama sebe
 • Poučení a péče o zdraví a nemocech, zdravotní prevence, poučení o úrazech a předcházení úrazům, umět ošetřit drobná poranění
 • Osobní hygiena a čistota
 • Pohybové hry v tělocvičně
 • Dodržování pitného režimu

Umění a kultura

 • Osvojení estetiky-krásna, vnímání světa okolí tvořivě a citlivě
 • Tvořivé řešení výtvarného zpracování tématu
 • Práce ve skupině
 • Dodržování hygieny a bezpečnosti při práci, pořádek na pracovní ploše

Člověk a svět práce

 • Zásady bezpečnosti a hygieny
 • Kultura chování, stolování, oblékání a cestování
 • Udržování pořádku „co jsem si půjčil, uklidím“
 • Využití vlastní tvořivosti a fantazie
 • Výroba z přírodnin i technických materiálů
 • Péče o pokojové rostliny

Člověk a zdraví

 • Získání základních znalostí o svém těle formou her a soutěží
 • Základy zdravé životosprávy a pohyb jako základ zdravého životního stylu, prevence obezity a civilizačních chorob
 • Odpočinek a relaxace-při pobytu v ŠD relaxační a odpočinkové činnosti
 • Sportovní činnosti, pohybové hry- sportovní hry v tělocvičně, vycházky
 • První pomoc- prevence úrazu, důležitá telefonní čísla, základy první pomoci, modelové situace, ošetření drobných poranění
 • Ochrana zdraví- sociálně patologické jevy-kouření, alkohol, drogy, otužování, oblékání podle ročních období

Informační a komunikační technologie

Základy práce s počítačem

 • Ovládání počítače
 • Základní orientace na klávesnici
 • Pravidla práce s počítačem
 • Nebezpečí virového napadení PC

Vyhledávání informací a komunikace

 • Komunikace pomocí běžných komunikačních zařízení (e-mail, internet)

Zpracování a využití informací

 • Práce s textem a obrázkem v textovém a grafickém editoru                                                                                                                          

Celoroční obsah činností

Podzim: Vzpomínky na prázdniny: vyprávění zážitků z prázdnin

 seznámení s novým prostředím a kamarády

– zaměření na rozvoj slovní zásoby, vyjadřování vhodnými slovy a celou větou,

zbavení ostychu  ve vyjadřování před kamarády

poznávání cesty do školy a ze školy, vycházky do nejbližšího okolí                         

-sledování bezpečnosti a základních pravidel silničního provozu, zvládání sebeobslužných činností při odchodu i příchodu do ŠD

pozorování podzimní přírody

-sledování změn barev,sklizeň ovoce zeleniny a jejich poznávání, používání potřebné literatury- atlasy, encyklopedie

práce s přírodninami: výroba postaviček z plodů a listů, draci z listí, Halloweenská strašidla, listová frotáž, aranžmá přírodnin                                                    

-rozvoj fantazie, vlastní tvořivosti, jemné motoriky, zručnosti a přesnosti, dbáme na bezpečnost při práci s ostrými předměty, rozvoj barevného cítění

Zima:  Zima a její krásy:  čertovské radovánky :  práce s barevným papírem a jiným ekologickým   materiálem

– zaměření na přesnost, skládání a vystřihování, práce se šablonou, rozvoj vlastní tvořivosti a fantazie, regionální  poznávánízvyků a tradicAdvent, Mikulášská nadílka, vánoční zvyky a tradice, zpívání koled, pouštění lodiček, rozloučení se starým rokem

– při těchto činnostech zpracováváme ekologický odpad ,  umět třídit odpad- ochrana přírody- ekologická vých.

stopy ve sněhu, sněhové radovánky  

-rozvoj vědomostí a znalostí z přírody- poznáváme přírodu-stopy, hledáme v přírodovědných encyklopediích, umět si společně hrát a neubližovat si-dodržovat bezpečnost při sněhových radovánkácha sněhových stavbách                                                                                                                  

Jaro:   Jaro a jeho kouzla: Den Země, Měsíc knihy, Velikonoce, Den matek, Den otců

– pozorování a objevování změn v přírodě, prohlubování znalostí rostlin a zvířat (mláďata), zaměření na velikonoční zvyky a tradice s použitím vhodných textů a literatury, činnosti  zaměřené  na rozvoj  komunikativních  a vyjadřovacích schopností, rozvoj zručnosti a jemné motoriky, návštěvy městské knihovny s cílem podchycení zájmu o četbu a samostatného výběru podle žánru knih

-podporovat v dětech kladný vztah k přírodě, umět se chovat v přírodě a chovat se ekologicky (sběr a třídění odpadu)

čarodějnické odpoledne s opékáním vuřtů

-dokázat vyrobit  pomůcky k této akci, zvládnout bezpečnost při zacházení s ohněm, naučit  se mezi sebou si pomáhat

Léto: Hrajeme a sportujeme a hodnotíme celoroční snahu a píli dětí

-rozvoj pohybových a motorických aktivit dětí, pohybové koordinace, rytmické a kondiční formy, vytrvalost, smysl pro spravedlnost a fair play, vhodný výběr náčiní k určitému druhu sportu

Během celého školního roku  dodržujeme  každodenní pobyt na čerstvém vzduchu –   vycházky do okolí školy, Zámeckého parku, víceúčelová hřiště se zaměřením na atletiku a míčové hry, návštěva   dětského hřiště  s možností spontánního pohybu.

Ve všech uvedených činnostech jsou obsaženy a plněny vzdělávací a výchovné oblasti uvedené v tomto ŠVP.